Rejuvans
İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

WEB SİTESİ İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ

(https://www.rejuvans.com)

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Fadaworks Kozmetik Yatırım Ticaret A.Ş. (“Fadaworks’’) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacı ile hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Rejuvans”, Fadaworks Kozmetik Yatırım Ticaret A.Ş.(“Fadaworks”) tarafından kullanılan bir markadır. Bu sebeple Kanun kapsamında “Veri Sorumlusu’’ sıfatıyla kişisel verilerinizi Fadaworks işlemektedir. Fadaworks’e aşağıda yazılı iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Adres: Acıbadem Mahallesi, Acıbadem Caddesi, İş Bankası İbrahimağa Blokları Sitesi, A 3 Blok, No:75, İç Kapı No:2 Kadıköy/İstanbul

E-Posta: info@rejuvans.com

Telefon: +90-552-877 1187 (pbx)

 

2. Kişisel Verisi İşlenen Kişi Grupları

“https://www.rejuvans.com” web sitesinin “İletişim” bölümünde yer alan iletişim formunu dolduran;

 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı,
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi,
 • İş Ortakları,
 • Tedarikçiler,
 • Çalışan Adayı,
 • Ziyaretçi

3. İşlenen Kişisel Veriler

“https://www.rejuvans.com” adresinde bulunan iletişim formunu dolduran ve 2 no’lu başlıkta yer alan kişisel verisi işlenen kişi/ kişi gruplarının Fadaworks tarafından işlenen kişisel verileri aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Adı-Soyadı

İletişim Verisi

E- Posta Adresi

Diğer Bilgiler

(Mesaj İçeriği)

İletişim Formu Aracılığıyla İletilen Mesaj İçeriği İle Açıklanan Bilgiler

4. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz veri sorumlusu tarafından aşağıda sayılı amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

Kimlik Verisi

 • Talep/Şikâyetlerin Takibi,

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi /Denetimi,

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

(İletişime geçilen kişiye doğru hitap edilebilmesi ve teyit edilmesi, Fadaworks ile iletişime geçme talebinin karşılanması, talep/şikayetlere cevap verilebilmesi, müşteriler ile Fadaworks arasında müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, satın alınan mal/hizmet sürecine ilişkin satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması ve ziyaretçiye bilgi verilmesi, ilgili kişinin ticari elektronik ileti gönderim onayı vermesi halinde Fadaworks ürünleri, hizmetleri, kampanyaları ve promosyonlarla ilgili bilgi verilmesi, pazarlama faaliyetleri ile ilgili kişiye yönelik ticari iletişim faaliyetlerinde [SMS, e-posta, arama vb.] bulunulabilmesi ve bu suretle ticari elektronik ileti gönderilmesi, doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla)

İletişim Verisi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi /Denetimi,

 • Talep/Şikâyetlerin Takibi,

 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

 • Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

(İletişime geçen kişiye dönüş yapılabilmesi/ yardımcı olunması, Fadaworks ile iletişime geçme talebinin karşılanması, talep/şikayetlere cevap verilebilmesi, müşteriler ile Fadaworks arasında müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, satın alınan mal/hizmet sürecine ilişkin satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması ve ziyaretçiye bilgi verilmesi, ilgili kişinin ticari elektronik ileti gönderim onayı vermesi halinde Fadaworks ürünleri, hizmetleri, kampanyaları ve promosyonlarla ilgili bilgi verilmesi, pazarlama faaliyetleri ile ilgili kişiye yönelik ticari iletişim faaliyetlerinde [SMS, e-posta, arama vb.] bulunulabilmesi ve bu suretle ticari elektronik ileti gönderilmesi, doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla)

Diğer Bilgiler

(Mesaj İçeriği)

 • Talep / Şikâyetlerin Takibi,

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,

 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,

(İlgili kişinin Fadaworks ile iletişime geçme talebinin tespit edilmesi/ yardımcı olunabilmesi, varsa ilgili kişinin sorularının yanıtlanabilmesi, varsa iletişime geçen ilgili kişinin talebinin karşılanması ve ilgili kişiye dönüş yapılabilmesi talep/şikayetlere cevap verilebilmesi, müşteriler ile Fadaworks arasında müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, satın alınan mal/hizmet sürecine ilişkin satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması ve ziyaretçiye bilgi verilmesi, doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla)

 

5. Aktarılan Kişisel Veriler ve Alıcı Grupları

3. maddede yer verilen ve işlenen kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 8. maddeleri kapsamında işbu aydınlatma metninin 4.maddesinde yer alan veri işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla;

 • Talep edilmesi halinde 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsam ve sınırında olmak üzere talep eden resmi makam/kurum ve kuruluşlar,
 • Talep etmeniz halinde gerekli onay/ret süreçlerinin takibi amacıyla İleti Yönetim Sistemi (“İYS”),
 • Ticari elektronik ileti gönderimi için SMS ve mail gönderimi hizmeti veren çözüm ortağı/iş ortağı firmalar ile paylaşılabilecektir.

6. Kişisel Veri Toplama Yöntemi

Tarafınıza ait kişisel veriler, Kanun’a ve Fadaworks’ün Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına uygun olarak aşağıda belirtilen toplama yöntemleri kullanılarak toplanmakta ve işlenmektedir.

 1. Web sitesinde yer alan iletişim formunun gönderilmesi ile,
 2. İletişim formunu elden teslim etmeniz ile,
 3. İletişim formunu sosyal medya platformlarımız üzerinden tarafımıza iletmeniz ile, (Sosyal medya platformları üzerinden tarafımızla iletişime geçmeniz halinde, iletişim formunda yer alan bilgilerinizi kendi sistemlerimize aktarmaktayız. Belirtmek isteriz ki, aracı sosyal medya platformları da ayrıca kişisel verilerinizi işleyebilir ve/veya aktarabilir. Söz konusu platformların kişisel verilerinizi işleme ve/veya aktarma faaliyetleri üzerinde herhangi bir kontrolümüz bulunmamaktadır).
 4. Hard Copy, Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi, Fadaworks’e ibraz etmiş olduğunuz ve 3. kişilerden, kanunlarda öngörülen nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bilgi, belge ve doküman aracılığı ile.
 5. Yukarıda yer almayan başkaca yöntemler ile (örneğin Fadaworks’ün yetkisinde bulunan e-posta adreslerine iletişim formunun gönderilmesi sureti ile vb.)

7. Kişisel Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Yukarıda belirtilen işleme yöntemleri ile yazılı ve elektronik yollarla toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde (kişisel verilerin işlenme şartlarında) belirtilen; İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine, talep edilmesi halinde ilgili mevzuat kapsam ve sınırında olmak üzere talep eden resmi makam/kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilmesi amacı ile Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine, reklam / kampanya / promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ticari elektronik ileti gönderimi için vereceğiniz Açık Rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

8. 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Fadaworks’e başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle Fadaworks’e iletmeniz durumunda Fadaworks, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Fadaworks tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca (“Kurul”) belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak ve Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle Fadaworks’e iletebilirsiniz. Bu çerçevede Fadaworks’e Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, https://www.rejuvans.com adresinde bir örneği bulunan Veri Sorumlusu Başvuru Formu’nu doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak için düzenlediğiniz orijinal imzalı dilekçenizi;

 • Acıbadem Mahallesi, Acıbadem Caddesi, İş Bankası İbrahimağa Blokları Sitesi, A 3 Blok, No:75, İç Kapı No:2 Kadıköy/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile yazılı olarak iletilebilir,
 • Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,
 • E-posta adresinizin Fadaworks bünyesinde kayıtlı olması halinde info@rejuvans.com adresine e-posta yoluyla gönderebilirsiniz.
Rejuvans
Rejuvans
Yaklaşık 1 saat içerisinde cevap verebilir.
Rejuvans
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabilirim?
02:33