Rejuvans
VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

FADAWORKS KOZMETİK YATIRIM TİCARET A.Ş

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan ilgili kişi veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), Kanun’un 11. maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

Kanun’un “veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, veri sorumlusu şirketimize yapabileceğiniz yazılı talep ve başvurularda ilgili kişi/başvuru sahibi olarak işbu form ile aşağıdaki seçeneklerden biri kapsamında veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle başvuru yapabilirsiniz.

 Yazılı olarak şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 • Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile, (T.C. Kimlik Kartı ibrazı ile kimliğini ispatlanması suretiyle)
 • Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü mektupla şirket iletişim adresimize (Acıbadem Mahallesi, Acıbadem Caddesi, İş Bankası İbrahimağa Blokları Sitesi, A 3 Blok, No:75, İç Kapı No:2 Kadıköy/İstanbul) iletilmesi,
 • Başvuru sahibince ıslak imza ile imzalanarak elektronik posta yoluyla (info@rejuvans.com adresimize) tarafımıza iletilebilecektir.

Tarafımıza yazılı iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13. maddesi hükmü gereğince yazılı olarak veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

İşbu başvuru formu ile başvuru ve talebinizin niteliğine göre, sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin tarafınızca gereği gibi sağlanmaması durumunda, şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabileceğini belirtmek isteriz. Bu durumda şirketimiz, kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

1. BAŞVURU SAHİBİ KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yapmış olduğunuz başvurunuzla ilgili “başvuru sahibi”ni tanımlayabilmemiz ve talebinizin niteliğine göre şirket içinde gerekli araştırmaları yapabilmemiz için aşağıdaki bilgilerin sağlanması gerekmektedir.

Belirtilen iletişim bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek ve başvurunuzun sonuçlarını sizlere iletmek amacıyla talep edilmektedir.

Ad-Soyad:  
T.C. Kimlik Numarası:

 

 

Telefon Numarası:

 

E-Posta:
(belirtmeniz halinde Size daha hızlı yanıt verebileceğiz)

 
Adres:  

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, bilgi edinme başvurunuzun şirketimize ulaştığı tarihten itibaren on (10) gün içinde şirketimiz, veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçebilecek, bu hususta sizlerden bazı bilgi ve belgeler talep edebilecektir.

2. LÜTFEN ŞİRKETİMİZ İLE OLAN İLİŞKİNİZİ BELİRTİNİZ. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

 • Müşteri

 • Ziyaretçi

 • İş ortağı

 • Diğer: …………………..

Kurumumuz içerisinde görüştüğünüz

Birim/Kişi:………………….…………………………….

Konu:

……………………………………..…………………………………….……………...………

………………………………..…………………………………….……………...……………

…………….……………...………………………….……………...…………………

 • Eski Çalışan

Çalıştığınız Yıllar : ………………

 • Diğer:

……………………………………

…………

 • İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih : ………

 • Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

………………………………………………………

3. LÜTFEN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA TALEBİNİZİ DETAYLI OLARAK BELİRTİNİZ:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

4. TALEP KONUSU HAKKINDA AÇIKLAMALAR:

*Doldurulması zorunlu alanlardır.

Talep No

Talep Konusu

Seçiminiz (doldurmalısınız)

1

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.*

Evet Hayır

2

Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

Evet Hayır

3

Eğer şirketiniz, hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.*

Evet Hayır

4

Eğer kişisel verilerim yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.*

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (ç)

Evet Hayır

5

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi "Seçiminiz"  alanına yazınız ve doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, gibi)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (d)

 

Düzeltilecek verim/verilerim şunlardır;

6

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

 1. Silinmesini talep ediyorum.

 2. Anonim hale getirilmesini talep ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (e )

Sadece bir seçenek işaretlenebilir.

 

a)

b)

7

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No

5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi "Seçiminiz" alanına yazınız ve doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, gibi)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (f)

 

Düzeltilecek verim/verilerim şunlardır;

8

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 6) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de ;

 1. Silinmesini talep ediyorum.

 2. Anonim hale getirilmesini talep ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (f)

 

Sadece bir seçenek işaretlenebilir.

a)

 

b)

9

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu "Seçiminiz" alanına yazınız ve itirazınızı destekleyen belgeleri ek olarak gönderiniz.

 

Analiz Sonucu Orta ya Çıkan Veri;

10

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum.

Kanuna aykırılığa konu  olan  hususu  "Seçiminiz"  alanına yazınız ve destekleyici belgeleri ek olarak gönderiniz. (Mahkeme kararı, Kurul kararı, Maddi zararın tutarını gösteren belgeler, gibi)

 

Kanuna/Aykırılığa Konu Ola n Husus ;

 

Aşağıda belirttiğim talepler doğrultusunda, şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi:

İmza :

 

5. LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ:

 • Adresime gönderilmesini istiyorum.

Tarafınıza dönüş yapılmasını istediğiniz adresiniz:

……………………………………………………………………

 • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Tarafınıza dönüş yapılmasını istediğiniz e-posta:

…………………………………………………………….

 • Elden teslim almak istiyorum.

(Not: Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi sunulması gerekmektedir.)

Belirtmek isteriz ki, işbu veri sorumlusuna başvuru formu şirketiniz ile ilişkinizi tespit etmek ve varsa şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verebilmek amacıyla tanzim edilmiştir. Veri sorumlusuna başvuran vekil ise, işbu başvuru formunun ekine vekâletnamesini eklemesi zorunludur. Hukuka aykırı ve yetkisiz paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki riskleri bertaraf edebilmek ve veri sorumlusu olarak veri güvenliğinin sağlanmasına yükümlülüklerimizin yürütülmesi amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için şirketimiz ek evrak ve talep hakkını saklı tutar. Şirketimiz, işbu başvurunun Kanun’un kabul ettiği bir bağ ile yapılmadığı ve/veya aradaki yasal bağı ispat edilemeyen başvuruların başlı başına veri ihlali ve/veya aktarım yasağı kapsamına gireceğinden işbu başvurular şirketimiz tarafından kabul edilmez ve cevaplandırılmaz. İşbu form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize yönelik bilgilerin doğru ve güncel olmaması veya yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı şirketimiz mesuliyet kabul etmemektedir. Şirketimiz, başvurunun araştırılması veya cevaplanması için olağandan fazla çaba gerekmesi durumunda, başvuru karşılığında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti talep etme hakkını saklı tutmaktadır.

Başvuru Sahibi Adı-Soyadı:

(Kişisel veri sahibi)

Başvuru Tarihi:

İmza:

Rejuvans
Rejuvans
Yaklaşık 1 saat içerisinde cevap verebilir.
Rejuvans
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabilirim?
01:29